Onderzoek en wetenschap 

Speerpunten voor wetenschappelijk onderzoek binnen Orthopedie Groot Eindhoven zijn:

  • Kinderorthopedie
  • Knieproblematiek
  • Infectie-/revisieprothesechirurgie

 

Op deze onderwerpen hebben we verschillende onderzoeksprojecten lopen. We zijn echter ook op onderwerpen buiten deze drie speerpunten actief met onderzoeksprojecten.

 

Ons wetenschappelijk onderzoek wordt gecoördineerd door twee onderzoekscoördinatoren, Marieke van der Steen en Wai-Yan Liu. Orthopedie Groot Eindhoven heeft een commissie wetenschap. Deze wordt, naast Marieke van der Steen en Wai-Yan Liu, gevormd door Rob Janssen, Hans Hendriks, Arnold Besselaar en Remco van Wensen. Vier keer per jaar komt de commissie wetenschap bijeen om de ontwikkelingen rondom klinisch-wetenschappelijk onderzoek en de voortgang van de lopende en nieuw op te starten onderzoeksprojecten te bespreken. Daarnaast wordt het wetenschappelijk onderzoek binnen Orthopedie Groot Eindhoven ondersteund door twee onderzoeksassistenten, Saskia Wijnands en Tessa van de Kerkhof.

 

Onderzoekscoördinatoren: 

Toelichting 

Binnen Orthopedie Groot Eindhoven lopen verschillende onderzoeksprojecten. Hieronder vindt u een korte beschrijvingen van verschillende opzetten voor onderzoek die we toepassen. Onder lopende onderzoeksprojecten vindt u een overzicht van de lopende projecten. Verschillende projecten worden verder toegelicht door op de titel te klikken.

 

Het kan zijn dat u als patiënt door één van onze medewerkers wordt benaderd voor deelname aan onze projecten. Wij hopen van harte dat u bereid bent mee te werken aan het onderzoek binnen Orthopedie Groot Eindhoven.

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze onderzoekscoördinatoren Marieke van der Steen

en Wai-Yan Liu.

 

 

Cohorten

Om de kwaliteit van onze zorg te meten en te verbeteren monitoren wij de behandeling van verschillende aandoeningen. Hierbij wordt gekeken naar objectieve uitkomstmaten zoals het resultaat van een lichamelijk onderzoek, maar ook naar uw persoonlijke ervaringen met behulp van korte vragenlijsten. We gebruiken hiervoor gegevens die worden verzameld tijdens de standaardbehandeling.

 

RCT's

Naast studies die zich richten op het monitoren van behandelingen, lopen er binnen onze coöperatie ook enkele zogenaamde randomized controlled trials (RCT's). Met behulp van RCT's wordt onderzocht of een bepaalde behandeling zinvol is. Hiervoor worden de uitkomst van deze behandeling vergeleken met de resultaten van een controlebehandeling. Het lot bepaalt welke behandeling een patiënt krijgt, zodat beide groepen alleen van elkaar verschillen wat betreft de behandeling. Hierdoor is de kans op succes van de ene behandeling gelijk aan die van de andere behandeling.

 

Validatie-studies

Om goed te kunnen meten, zowel binnen de kliniek als voor onderzoeksdoeleinden, is het van belang dat er gebruik wordt gemaakt van precieze en accurate meetinstrumenten. Met behulp van validatiestudies uitgevoerd volgens de COSMIN-criteria onderzoeken we de kwaliteit en bruikbaarheid van verschillende vragenlijsten en functietesten. We kijken hierbij naar:

  • Validiteit: meet het instrument wat het beoogt te meten?
  • Reproduceerbaarheid: als het (ziekte)kenmerk dat je meet hetzelfde is, meet je dan dezelfde resultaten?
  • Responsiviteit: is het meetinstrument in staat om verandering in de tijd te kunnen detecteren (bijvoorbeeld effectiviteit van een behandeling kunnen meten)?

 

Systematische reviews

Bij een systematische review worden de resultaten van alle relevante artikelen voor een onderzoeksvraag samengevat. Voor het identificeren van artikelen worden meerdere databanken doorzocht. Daarna worden relevante artikelen op basis van titel, abstract en in een tweede fase na kritische beoordeling van de inhoud van het artikel geselecteerd. Door de achtergrondkenmerken en resultaten van de geselecteerde artikelen op een expliciete wijze te beoordelen en analyseren, is het mogelijk om op basis van de beschikbare literatuur een algemene conclusie formuleren op de onderzoeksvraag.

Soms is het mogelijk om de resultaten van een aantal artikelen, gevonden met de systematische review, te bundelen en her-berekenen. We spreken dan over een meta-analyse. Hierdoor is het mogelijk om met een grotere betrouwbaarheid een uitspraak te doen over het effect van een interventie of behandeling.